[ Prev ] [ Index ] [ Next ]

Matt.18

Created Wednesday 19 October 2011

Wie is die grootste in die Koninkryk van die Hemele (die koninkryk van God)? Dit is wat die disspels wil weet.
Matt.18:1-5 - "In daardie uur het die dissipels na Jesus gekom en gesê: Wie is tog die grootste in die koninkryk van die hemele? Toe roep Jesus 'n kindjie na Hom en laat hom in hulle midde staan en Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie! Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. En elkeen wat een van sulke kindertjies in my Naam ontvang, ontvang My;"
---
As ek nie verander en soos 'n kindjie word nie, sal ek nie eens die koninkryk ingaan nie! Om die grootste te wees, moet ek myself verneder soos 'n kindjie.
Wat beteken dit?
'n Kindjie dink nie dat hy iemand besonders is nie, maar kyk op na ander wat meer is as hyself. As hy spog, spog hy met sy pa (of iemand anders) eerder as met homself.
'n Kindjie is onbeskaamd afhanklik van sy ouers vir sorg. Hy probeer dinge self, maar vertrou op hulle om vir hom te sorg. Só moet ons van U afhanklik bly en soos ons groei (groter word in die koninkryk) selfs meer afhanklik word van U.
---===---

Hoe Jesus oor kinders voel. En ek?
Matt.18:5-10 - "5 En elkeen wat een van sulke kindertjies in my Naam ontvang, ontvang My; 6 maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, laat struikel, dit is vir hom beter dat 'n meulsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. 7 Wee die wêreld weens die struikelblokke! Want dit is noodsaaklik dat daar struikelblokke kom, maar wee die mens deur wie die struikelblok kom. 8 En as jou hand of jou voet jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af; dit is vir jou beter om in die lewe in te gaan, kreupel of vermink, as om twee hande of voete te hê en in die ewige vuur gewerp te word. 9 En as jou oog jou laat struikel, ruk dit uit en werp dit weg van jou af. Dit is vir jou beter om met een oog in die lewe in te gaan, as om twee oë te hê en in die helse vuur gewerp te word. 10 Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie; want Ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is. "
---
1. Soos ons teenoor 'n kindjie optree, is hoe ons teenoor U optree. (:5)
2. Ons moet versigtig wees om 'n kindjie wat in U glo nie te laat struikel (sondig) nie. (:6-7)
3. Hoe belangrik dit is om nie te struikel nie (nie te sondig nie). Wat ek moet doen om te verhoed dat ek aanhou sondig: raak onstlae van enige-iets wat my kan verlei na sonde (:8-9) (Vgl. Matt.5:29-30)
4. Ons moet spesifiek oppas dat ons nie neersien op kindertjies nie! (:10)
---===---

Matt.18:11-14 - U hart vir díe wat verlore gaan
"11 Want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. 12 Wat dink julle? As iemand honderd skape het en een van hulle verdwaal, sal hy nie die nege en negentig laat staan en op die berge die verdwaalde een gaan soek nie? 13 En as hy hom kry, voorwaar Ek sê vir julle dat hy blyer is oor hom as oor die nege en negentig wat nie verdwaal het nie. 14 So is dit nie die wil van julle Vader wat in die hemele is, dat een van hierdie kleintjies verlore gaan nie."
---
As dit nie die Vader se wil is dat een van hierdie kleintjies verlore gaan nie, wat is ons wil in die verband? (Aangesien ons dan volgelinge van Jesus is).
---===---

Hoe moet ons dit hanteer as 'n mede-christen ('n broer) teen ons sondig? Matt.18:15-34
"15 En as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin; 16 maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan. 17 En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente; en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. 18 Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. 19 Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. 20 Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde. 21 Toe kom Petrus na Hom en sê: Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot sewe maal toe? 22 Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie tot sewe maal toe nie, maar tot sewentig maal sewe toe. 23 Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. 24 En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat tien duisend talente skuldig was. 25 En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word. 26 Toe val die dienskneg neer en buig voor hom en sê: Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. 27 En die heer van daardie dienskneg het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld. 28 Maar toe daardie dienskneg uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom honderd pennings skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê: Betaal my wat jy skuld. 29 Sy mededienskneg val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê: Wees lankmoedig met my, en ek sal jou alles betaal. 30 En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp totdat hy die skuld sou betaal het. 31 En toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. 32 Daarop roep sy heer hom en sê vir hom: Jou slegte dienskneg, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het; 33 moes jy nie jou mededienskneg ook barmhartig wees soos ek jou ook barmhartig gewees het nie? 34 En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. 35 So sal ook my hemelse Vader aan julle doen as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie."
---
1. Praat altyd eers alleen met hom. Moet hom/haar nie sleg maak by ander nie. Moenie eers met enige-iemand anders praat nie! Moet dit nie bloot net ignoreer nie.
2. As hy nie luister nie, neem iemand anders saam en gaan praat weer met hom/haar.
3. As hy nie na hulle luister nie, deel dit met die gemeente. Dit impliseer dat hulle wel met hom praat; dat dit nie bloot persoonlikheidsverskille is nie, maar werklik sonde.
4. Dan eers deel jy dit met die gemeente en daarna hanteer julle hom as heiden.
Hoe hanteer ons die heidene?
- Probeer hulle tot bekering lei uit liefde. (Sien Matt.18:11 hierbo).
- Maar hulle is nie langer deel van die gemeente nie.
5. Die krag van die gemeente: hulle besluit op aarde het 'n invloed in die hemel (:18-20). Waarom? Want waar 2 of 3 in Jesus se Naam bymekaar kom, is U self tussen ons!
6. As die broer terugkeer en sy sonde erken: vergewe hom! (:21-35)
7. Waarom vergewe? Want U het ons vergewe en ons het veel meer teen U gesondig as wat enige broer ooit teen ons gesondig het. (:21-35)
---===---
Matt.19


Backlinks: Matt.17 Matt.19