[ Prev ] [ Index ] [ Next ]

Die Gesalfde

The Anointed One

(English)
Inleiding

Die woord "Christus" kom vanaf die Griekse woord "Christos" wat bloot die Griekse vertaling is van die Hebreeuse "Mashiach" (of "Messias" soos dit in die Nuwe Testament geskryf is). Dit beteken bloot "Gesalfde" wat gebruik is om iemand aan te dui wat in 'n besonderse posisie aangestel is deur God. Dis amper soos om te praat van "gekroonde" in hededaagse Afrikaans. In die Ou Testament is by geleentheid Konings, Hoëpriesters en Profete gesalf om hulle aanstelling deur God aan te dui. Dit het egter nie altyd gepaard gegaan met hulle fisiese aanstelling in die posisie nie (bv. Dawid wat as koning gesalf is deur Samuel terwyl Saul in werklikheid nog koning was).

Dwarsdeur die Ou Testament is daar beloftes van 'n besonderse Persoon wat deur God gestuur gaan word. Daar word gesê uit watter bloedlyn Hy gebore gaan word, waar Hy gebore gaan word, selfs wanneer Hy gebore gaan word en veral ook waarom Hy gaan kom. Nie al die beloftes is duidelike profesieë nie. Daar is ook simboliek en "vooruit-skaduwees" van hierdie besonderse persoon. Die titel Messias/Gesalfde word net op 'n paar plekke gebruik om na Hom te verwys, maar tog is daar dwarsdeur die Hebreeuse Bybel verwysings na Hom wat al hoe duideliker word hoe nader die tyd van sy koms sou kom. Dit is veral so omdat die latere profesieë aansluit by die profesieë van vroeër en daarop uitbrei.

Jesus het op 'n punt vir die Jode van sy tyd gesê dat as hulle Moses werklik geglo het, hulle in Hom sou glo. Ek het op 'n tyd in my lewe gaan kyk in hoe mate hierdie woorde vir my sou waar wees. As ék 'n Jood in Jesus se dae was, en ek het regtig die Ou Testament geglo, sou ek in Hom geglo het? Dit het my omtrent 'n jaar geneem om so deur die Ou Testament te lees. Wat ek gevind het, het vir my op die ou end die finale deurslag gegee sodat ek daarna nooit weer eerlik kon twyfel in die bestaan van God nie.

Op hierdie webblad van my is skakels na 'n uiters goeie (in my opinie een van die oortuigendste) argument teen die bestaan van die God van die Bybel. Om antwoorde op die meeste van die argumente te gee, is 'n tydsame proses, veral vir iemand met 'n natuurwetenskap-agtergrond en sonder teologiese opleiding. Om daardie rede het ek gedink om miskien eers met ander te deel wat ek geleer het tydens my jaar van lees deur die Ou Testament.

Oor simbole

Daar is baie sinspelings en simbole wat vooruit dui op die Messias. Omdat ek egter weet dat baie hiervan nie oortuigend gebruik kan word as "profesie" nie, maar ter selfder tyd tog nie bloot geïgnoreer kan word nie, het ek al die beloftes verdeel in verskillende klasse waarvoor ek afkortings gaan gebruik om die aanklag van "waninterpretasie van die Skrif" te verhoed.
SS: Hierdie is vae "skadubeelde" wat eerstens nie duidelik profeties is nie en tweedens nie duidelik van die Messias praat nie, maar wat tog 'n aspek van die Messias-belofte illustreer. Dit sluit ook in die tipe "profesie" wat nie altyd uitgewys gaan word nie, nl. wat ek sal noem "tipologie" (waar iets wat in 'n sekere karakter se lewe gebeur het, vooruit wys na wat die Messias gaan doen - bv. Josef, Moses, Dawid, Salomo ens.).
S: 'n Skaduwee van die Messias. Nog steeds nie duidelik profeties nie, maar met simboliek wat wel redelik duidelik inpas by die Messiaanse profesieë wat wel duidelik is.
P: 'n Duidelike profesie of belofte, maar nie met die eerste oogopslag van toepassing op die Messias nie. Die Messiaanse aard daarvan kan eerder gesien word in die verband met ander Messiaanse profesieë.
MP: 'n Belofte wat redelik duidelik praat van die Messias. Alhoewel die die woord "Gesalfde" nie noodwendig gebruik word nie, is die besonderse aard van die beloofde Persoon tog duidelik. Die meeste Skrifgedeeltes wat algemeen as Messiaans aanvaar word, sal in hierdie groep val, sowel as baie van die Nuwe-testamentiese aanhalings.
DP: 'n Duidelike Profesie wat moeilik verklaar kan word anders as dat dit van Jesus as Messias praat. Spesifieke beloftes wat byna lyk asof dit ná die tyd geskryf kon gewees het. (In hierdie verband is dit belangrik om te weet dat ons in die Dooie See rolle van omtrent 250 tot 25 voor Christus reeds al die boeke van die Ou Testament in Hebreeus het (met die uitsondering van Ester), basies dieselfde as ons hedendaagse Bybels. Ons weet dus dat dit nie moontlik is dat die na die tyd geskryf kon gewees het nie).

Oor die algemeen sal die profesieë in die volgorde waarin hulle in die Bybel voorkom gegee word. Dit stem min-of-meer ooreen met die volgorde waarin hulle oorspronklik gegee is. Waar 'n latere profesie(ë) egter terugverwys na 'n vroeëre profesie, veral waar die vroeëre profesie onduidelik is, sal die profesieë soms saam behandel word om 'n beter geheelbeeld te vorm.Die beginsel van gebruik Skrif om Skrif te verklaar, word veronderstel.

Oor gedeeltelike vervulling van profesië

Baie profesieë is soos 'n bergreeks wat van 'n afstand af gesien word en dit nie altyd duidelik is hoeveel nader sommige spitse is as ander nie. Dit lyk soms of hulle ewe ver weg is, maar van nader kan gesien word dat sommige pieke baie nader is as ander. Op dieselfde wyse is daar soms profesieë wat beide gaan oor gebeure net 'n paar jaar in die toekoms sowel as ander wat ver in die toekoms wag. Daar is ook baie profesieë wat gedeeltelik vervul is kort na die belofte gegee is (bv. die geboorte van Abraham se seun Isak) terwyl die res van die profesie eers baie later vervul sou word (Abraham se nageslag wat so baie soos die seesand en die sterre in die hemel sal wees). Die "kort-termyn" of gedeeltelike vervulling van 'n messiaanse profesie sal nie altyd genoem word nie, maar dit is belangrik om te besef dat dit wel bestaan (bv. Salomo wat die seun van Dawid was en gedeeltelik die belofte wat aan Dawid gemaak is vervul het, maar tog nie die hele belofte vervul het nie sodat 'n toekomstige "Seun van Dawid" dit wel ten volle sou vervul).
---===---
Genesis Exodus Levitikus Numeri Deuteronomium Josua Rigters Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Konings 2 Konings 1 Kronieke 2 Kronieke Esra Nehemia Ester Job Psalms Spreuke Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliedere Esegiël Daniel Hosea Joël Amos Obadja Jona Miga Nahum Habakuk Sefanja Haggai Sagaria Maleagi
---===---
Opsommend
As Jesus dan die Messias is, wat beteken dit?

Backlinks: